Etablerer senter som skal få fart på bruken av kunstig intelligens

Forrige uke ble det kjent at Norges deltagelse i Digital Europe bærer frukter. En norsk European Digital InnovationHub skal få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter over hele landet. Senteret skal hete Nemonoor og er stiftet av en rekke sterke aktører innen kunstig intelligens.

Eirik Andreassen

Ordningen retter seg mot private og offentlige virksomheter over hele landet, og hensikten med ordningen er gå gi virksomhetene tilgang til den kunnskapen om anvendt KI som er bygget opp med basis i mange års forskning, utvikling og innovasjon.

Dette er et prestisjefullt oppdrag og en fantastisk mulighet for norskebedrifter til å øke satsingen på kunstig intelligens, gjennomtilgang til både de beste ressursene i landet og en tett kobling til sterke fagmiljøer i E, Eirik Andreassen, leder for Nemonoor.

I første omgang vil Nemonoor bidra til virksomheter som jobber innen produksjon, helse, smarte byer og samfunn, samt energi-systemer/bærere. Vi vil primært fokusere på løsninger som bygger på prediksjon, maskinsyn og språkmodeller, og vi retter oss mot private og offentlige virksomheter i hele landet.

Foruten DigitalNorway, består Nemonoor av, Institutt for Energiteknikk (IFE), NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, Smart Innovation Norway og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). Til sammen skal konsortiet sikre at virksomhetene som deltar får tilgang til kunnskapen, testsentrene og nettverket de trenger for å lykkes med å ta i bruk KI som en integrert del i virksomheten.

– Vi ser frem til å jobbe tett med de andre nasjonale og europeiske innovasjonsnavene for å sikre at virksomhetene får tilgang til de aller beste og mest relevante tjenestene de trenger, sier Andreassen.

Skuffet over manglende finansiering fra regjeringen

I Norge er det Kommunal og distrikts departementet (KDD) som er ansvarlig for DIGITAL Europe programmet, med Innovasjon Norge som tilrettelegger for EDIH ordningen. EU vil finansiere halvparten av driftsbudsjettet til konsortiet. De resterende midlene må komme fra nasjonale kilder. Det var et håp om at KDD ville bidra til å delfinansiere de nasjonale EDIHene, men i revidert nasjonalbudsjett ble det klart at dette ikke er tilfelle.

Det manglende bidraget fra norsk side står i sterk kontrast til hva v

åre naboland Finland, Sverige og Danmark gjør for å definansiere EDIHene sine, sier Eirik Andreassen.

Norge ligger allerede etter våre naboland når det gjelder bevilgninger for å bidra til bruk av avanserte digitale teknologier, og den manglende nasjonale medfinansieringen bidrar til å forsterke denne skjevheten.

EDIHeri alle EUs medlemsland

European Digital Innovation Hubs (kan utales «eddy»), er et sentralt virkemiddel i EU sitt nye 7-årige DIGITAL-program. Formålet er å sikre at private og offentlige virksomheter rustes til å ta i bruk avanserte digitale teknologier. EU har per dags dato gitt tilsagn til at det opprettes 136 EDIHer i alle EU-medlemsland, i den hensikt å sikre at kunnskapen som finnes i hvert enkeltland skal gjøres tilgjengelig for virksomheter i andre EU-land.

Norge fikk innvilget to EDIHer, Nemonoor og Oceanapolis, Nemonoor starter opp aktivitetene til høsten 2022

Kontakt: Eirik Andreassen, eirik.andreassen@digitalnorway.com, tlf: 402 00 598

#nemonoor #EDIH #digitalnorway